Archive

Archive for අගෝස්තු, 2011

අපේ දවසක් එනවාමයි!

a
a
a
ඒ කාලේ මට මතකයි!
in the government yard in marawila

කොහේ කොහේ  ඉඳලද ආවේ?
කොහෙද අපි යන්නේ?
හොයන්නේ සතුටයි,
ඒත් ලැබෙන්නේ දුකමයි
..well on the way!

and then, maxi ayya bring another bottele of kassippu.
එතනින් ප්‍රශ්න සේරම ඉවරයි!
 
No Woman ! No Cry!

අපේ දවසක් එනවාමයි!
අපේ දවසක්…එනවා..එනවාමයි…!
a
a
a

1

ප.ලි.

ඊයේ පෙරේදා සිංහල චිත්‍රපටි ගැන පොඩි කතාවක් සෙට්වුනා.
පුදුමයකට වගේ ලංකාවේ නිෂ්පාදනය වෙච්ච සාපේක්ෂව ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් වන “හොඳ සිංහල චිත්‍රපට” අපේ ගොඩක් දෙනෙක් බලලා නැහැ කියන ඇත්තටම අපරාධයක්.
1
යාලුවෙක්ට “බඹර වළල්ල” චිත්‍රපටියේ ලින්ක් එක යැව්වම ඌ බලලා පුදුම වෙලා කියනවා,
“මචන්,ලංකාවෙ මෙහෙම ෆිල්ම් තියෙනවා කියල අපි දන්නෙවත් නැහැ” කියල.
ඒ වගේ චිත්‍රපටි ගැන කතා කරන්න වෙනම ලියන්න වෙනවා.
1
කාලෙකට පස්සේ අහම්බෙන් වගේ “මිල්ලෙ සොයා” චිත්‍රපටියේ සින්දුවක් අහන්න සෙට්වුනා.
මේකත් ජයශ්‍රී සංගීත කණ්ඩායමෙන් මිල්ලෙ සොයා වෙනුවෙන් බිහිවෙච්ච ගීතයක්.
“මිල්ලෙ සොයා” චිත්‍රපටියේ නිල වෙබ් අවියට මෙතනින් යන්න.


Advertisements

Why QA? Why now?

Why QA? Why now?

I had finished my degree course two and half years ago. All that time, with no real practical involvement in the IT industry, recently, I got a QA internship at a world renowned IT company in Sri Lanka. I consider myself to be a total alien to the industry and starting a career from scratch is seriously hard.

The interviews and the questions I had to answer was more of a struggle to swim upstream. These sometimes made me question my own decision. In spite of the hardships that I had to undergo, everything turned out well so far.

Attitude

I never ever wanted the interviewers or the general society or anybody to understand myself or to justify the actions and the decisions that I have taken. I was always sure that I had taken the most feasible decision with considering all the alternatives, under those circumstances that I met up with. Once, I was told by my cousin brother Duminda that “Regretting is a sin!” and you should never ever regret on anything you did. What is done is done. Nothing can reverse it, only thing you can do about it to make sure that it doesn’t repeat.

The hard truth of myself having a gap of two and half years failing to enter the IT industry, is not quite simple. I continued the part-time job in Fast Food industry that I was doing while I was studying, as a full-timer. Of course I did manage to reach the heights after hard work and dedication.

I was able to get a position in an academic institution as a lecturer for IMIS and BCS. That too was part-time. I did enjoy the change of tune at work, but it was not enough to capitalize on due to fewer prospects of growth and the salary rates offered.  All in all, it was worth teaching those Bangladeshi students proper English than trying to teach DBMS or SDLC.

Before Recession

Living in country, which had the second worst effects of recession was always harder. It was the year 2007. The recession had not hit the country, but there were some alarms. I remember appearing for an interview for the position of Junior Technical Writer, at a software game development firm. Everything went fine. I was living the dream of a tech city job in a firm with huge apple LCD and latest state-of-the-art stuff. They offered me more than I had demanded for and they were so much impressed about me. Then somewhere around the discussion the type of visa question popped out and they said they will look into the matter and let me know. At that time I was a student and I could only work 20 hrs per week.

After Recession

The story was quite different in 2009, where I was a fresh graduate, who was cursing the inability to work full-time. At this time, I was able to grab the opportunity to work full-time for a period due to completion of studies. I was confident of bagging a job, since I thought the full-time work status was my only barrier.

That was a whole different ball game; people were fired in tens and thousands. The retail shops that I shopped for over the years closed down (Ex: Woolworths). People took the bail money and went home. My friend who worked at Barclays took a position at Starbucks. The high level companies were facing the music, while the small and the middle level were gaining profits. People had less money to spend and those who spent on designer wear went for the cheap stuff. People like me , who were hoping to climb up the corporate ladder, were thinking of keeping the position which we had secured for so years in the ladder.

In the latter stages, however I was clever enough to attract some opportunities my way, but then a good one year had passed by and then again, the visa issue embraced me. The employers were expecting at least 1 year remaining on your visa. Another opportunity came up from University of Plymouth for the position of Lecturer in IT to replace a lecturer who was on maternity leave. All in all, it was not feasible to relocate to Plymouth for a temp job, leaving the prospect filled London.

The number of jobs that I had applied was not counted. Recently, I deleted my “Rejection Letters folder” which had around 800 e-mails, for the period of 2 years. The jobs that I had applied included Technical Writer, Lecturer, Teaching Assistant, Programmer, KTP Associate, Management Information Analyst, Various support levels etc.

The answer or the confession to the question, “Why QA? Why Now?” Will have to be continued later due to the complexity of the issue. For the time being, the following should answer the question.

While browsing the internet, I came across this cartoon, on a testing website, which actually made me laugh (instead of crying).

I thought it was just me, ended up like this.

Damn, there is a hell of a lot like me!

1

ප්‍රවර්ග:QA Intern.