නිවස > QA Intern. > Why QA? Why now?

Why QA? Why now?

Why QA? Why now?

I had finished my degree course two and half years ago. All that time, with no real practical involvement in the IT industry, recently, I got a QA internship at a world renowned IT company in Sri Lanka. I consider myself to be a total alien to the industry and starting a career from scratch is seriously hard.

The interviews and the questions I had to answer was more of a struggle to swim upstream. These sometimes made me question my own decision. In spite of the hardships that I had to undergo, everything turned out well so far.

Attitude

I never ever wanted the interviewers or the general society or anybody to understand myself or to justify the actions and the decisions that I have taken. I was always sure that I had taken the most feasible decision with considering all the alternatives, under those circumstances that I met up with. Once, I was told by my cousin brother Duminda that “Regretting is a sin!” and you should never ever regret on anything you did. What is done is done. Nothing can reverse it, only thing you can do about it to make sure that it doesn’t repeat.

The hard truth of myself having a gap of two and half years failing to enter the IT industry, is not quite simple. I continued the part-time job in Fast Food industry that I was doing while I was studying, as a full-timer. Of course I did manage to reach the heights after hard work and dedication.

I was able to get a position in an academic institution as a lecturer for IMIS and BCS. That too was part-time. I did enjoy the change of tune at work, but it was not enough to capitalize on due to fewer prospects of growth and the salary rates offered.  All in all, it was worth teaching those Bangladeshi students proper English than trying to teach DBMS or SDLC.

Before Recession

Living in country, which had the second worst effects of recession was always harder. It was the year 2007. The recession had not hit the country, but there were some alarms. I remember appearing for an interview for the position of Junior Technical Writer, at a software game development firm. Everything went fine. I was living the dream of a tech city job in a firm with huge apple LCD and latest state-of-the-art stuff. They offered me more than I had demanded for and they were so much impressed about me. Then somewhere around the discussion the type of visa question popped out and they said they will look into the matter and let me know. At that time I was a student and I could only work 20 hrs per week.

After Recession

The story was quite different in 2009, where I was a fresh graduate, who was cursing the inability to work full-time. At this time, I was able to grab the opportunity to work full-time for a period due to completion of studies. I was confident of bagging a job, since I thought the full-time work status was my only barrier.

That was a whole different ball game; people were fired in tens and thousands. The retail shops that I shopped for over the years closed down (Ex: Woolworths). People took the bail money and went home. My friend who worked at Barclays took a position at Starbucks. The high level companies were facing the music, while the small and the middle level were gaining profits. People had less money to spend and those who spent on designer wear went for the cheap stuff. People like me , who were hoping to climb up the corporate ladder, were thinking of keeping the position which we had secured for so years in the ladder.

In the latter stages, however I was clever enough to attract some opportunities my way, but then a good one year had passed by and then again, the visa issue embraced me. The employers were expecting at least 1 year remaining on your visa. Another opportunity came up from University of Plymouth for the position of Lecturer in IT to replace a lecturer who was on maternity leave. All in all, it was not feasible to relocate to Plymouth for a temp job, leaving the prospect filled London.

The number of jobs that I had applied was not counted. Recently, I deleted my “Rejection Letters folder” which had around 800 e-mails, for the period of 2 years. The jobs that I had applied included Technical Writer, Lecturer, Teaching Assistant, Programmer, KTP Associate, Management Information Analyst, Various support levels etc.

The answer or the confession to the question, “Why QA? Why Now?” Will have to be continued later due to the complexity of the issue. For the time being, the following should answer the question.

While browsing the internet, I came across this cartoon, on a testing website, which actually made me laugh (instead of crying).

I thought it was just me, ended up like this.

Damn, there is a hell of a lot like me!

1

Advertisements
ප්‍රවර්ග:QA Intern.
 1. Deran
  අගෝස්තු 9, 2011 දින 6:44 පෙ.ව. ට

  Machan…don’t ever repent on what had gone wrong…for everything you’ve missed you’ve always achieved something invaluable… 🙂 QA itself is a good track to pursue on…so all the best!!! jayawewa!!!

 2. අගෝස්තු 9, 2011 දින 7:03 පෙ.ව. ට

  No Machang!
  I have No Regrets What so Ever!
  The past has made me, the man I am today!
  I’m simply loving how things have changed my life !

  Things I’ve been through is so interesting,
  So I write about it, so that others can grasp something too.

  Thanks for the comment Boss!
  All the best for Everything!

 3. සැප්තැම්බර් 21, 2011 දින 7:18 පෙ.ව. ට

  thanks for letting us know your personal experiences bro, me too in IT industry

 1. No trackbacks yet.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

%d bloggers like this: