= අපට අප අහිමි වී නැත =

*

රෝස පැහැති හැඩුම්බර  සැදෑ අහස

දෙසට දෑස දිගුකොට

නිමේශයකට දෙනෙත පියාගතිමි.

ඔබ පැවසුවා නිවැරදිය.

*.

මිල,මුදල් කිසිවකට සතුට මිලදී ගත නොහැක.

ඔබ මා හමුවූ නිමේෂයන් මේ ජීවිත කාලයට වඩා දිගින් වැඩිය.

*

සොහොන්බිම නිහඩතාවය,

පෙර වූ වසන්තයක මතකවලට යලි පණ දෙයි.

ඔබ කී වචන,

ගීතයක් ලෙසින්

දෙසවන පිලිරැවූ දෙයි.

*

මා ඔබ වෙනුවෙන් වැලපෙන්නේ නැත.

මක් නිසාද යත්,

ඔබ නික්ම ගියද,

තවමත්

අපට අප අහිමි වී නැත.

**

*

Advertisements
 1. මැයි 20, 2012 දින 4:06 ප.ව. ට

  good post …………………nice

 2. මැයි 28, 2012 දින 8:12 ප.ව. ට

  ඉස්තුතියි!

 3. Udaraa
  සැප්තැම්බර් 24, 2012 දින 1:14 පෙ.ව. ට

  භිමි වීම පිළිබඳ හුදූ බලාෙපාෙරාත්තුවක් මිස….අහිමිවීම පළිබඳ හැඟීමක් ෙනාමැත මා හට

 4. UDARAA
  නොවැම්බර් 30, 2012 දින 2:21 පෙ.ව. ට

  එදා HIRU එෙක් සාරි අඳින දවස…
  නීතිය ඒක නිසා මමත් ඇඳෙගන ආවා තමයි…
  ඒත්,ඒ කැමැත්ෙතන් නමි ෙනෙමයි
  WTC එෙකන් එළියට බැහැලා අඩි ෙදකක් ගිෙය් නෑ වහින්න ගත්තා
  ෙමි වැස්ස මට ෙමචිචරම අකමැති,
  මං වැස්සට එචිචරම කැමති නිසාද….
  ඒ වැස්සත් හරියට ඔයා වෙග්මයි ෙන්ද…
  උවමනාෙවන් ෙනාහිතුවත්…එදා මට එෙහම හිතුණා…

 1. No trackbacks yet.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

%d bloggers like this: